سلام ، به سایت شرکتی زم فسفات خوش آمدید.

پروژه یک

اهداف طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

 فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح: